Spin hoogwerker
SP 200SPIN HOOGWERKER, TYPE: SP 200

Platform afmeting: L x B = 0.69 x 1.34 mtr. 
Max. zijdelings bereik: 9.70 mtr.
Knikhoogte: 8.70 mtr.
Maximale hefvermogen: 230 kg
Eigen gewicht: 2.880 kg
Aandrijving: diesel of 220 Volt
Rupsen: non-marking


Vloerhoogte : 18.00 mtr.
Werkhoogte : 20.00 mtr.

Specificaties
Specificaties (pdf)

Huurtarief excl. btw
 • € 565,00
  Huur per dag :
 • € 1.470,00
  Huur per week :


Reserverings gegevens

Reserveren vanaf :

Reserveren tot :


Uw gegevens


[Voorwaarden]
Sluiten

VoorwaardeN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2018.12

I Definities

AV : De algemene voorwaarden zoals die in de navolgende bepalingen zijn geregeld en vastgelegd;
Overeenkomst : Iedere onder II.1 bedoelde overeenkomst;
Wij : Pol Hoogwerkers B.V., gevestigd te HOOGEVEEN en ALKMAAR
De opdrachtgever : Ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld onder II.1 sluit;
Zaken : Al hetgeen door ons krachtens overeenkomst aan een opdrachtgever wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld;
Dagen : Alle kalenderdagen;
Reclames : Alle klachten van de opdrachtgever over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken, inclusief tijdigheid;
Plaats van bestemming : De plaats waar de zaken volgens overeenkomst moeten worden geleverd en/of ter beschikking gesteld en/of gemonteerd, voor zover levering niet af fabriek plaatsvindt;
Materiaal : Al dat materiaal, als regel van -maar niet beperkt tot- staal, aluminium en hout, waarmee steigers, steigerconstructies en ondersteuningsconstructies, zoals onder meer aangeduid in de van toepassing zijnde publicatie- en normbladen, kunnen worden samengesteld en alle soorten hoogwerkers, verreikers, vorkheftrucks, aanverwante huurmaterialen en hangbruginstallaties, zoals onder meer aangeduid in de van toepassing zijnde publicatie- en normbladen

II Toepasselijkheid

1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door ons worden aangegaan, waaronder onder andere overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop, montage, het verstrekken van adviezen, tekeningen, beschrijvingen die wij met de opdrachtgever sluiten, voor zover wij daarbij als verhuurder, verkoper, montagebedrijf of adviseur optreden en op alle uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor alle partijen of op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn. Tevens zijn deze AV van toepassing op al onze offertes.
2. Indien de opdrachtgever, die een in II.1, bedoelde overeenkomst met ons sluit, algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren onze AV, óók indien de voorwaarden van de opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat onze AV van toepassing zijn. Waarin deze voorwaarden van 'montage' en/of van 'montagewerkzaamheden' wordt gesproken, dienen hieronder mede te worden begrepen al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht - 'demontage' en/of montagewerkzaamheden'.
3. Van deze AV en het gestelde in II.1 en II.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in dergelijk geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.
4. Indien één of meer bepalingen van deze AV nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze AV nog van kracht blijven. 5. Over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, wordt met de opdrachtgever overleg gevoerd, teneinde een vervangende regeling met gelijke strekking te treffen.

III Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2. Overeenkomsten komen tot stand zodra wij een door de opdrachtgever gegeven opdracht hebben aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen schriftelijk plaats te vinden.
3. Op de wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten overeenkomsten zijn III.1 en III.2 van overeenkomstige toepassing.
4. In catalogi, afbeelding, tekeningen, prijslijsten, maat en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.

IV Verkoop

1. Prijzen
1.1 De verkoopprijzen zijn vrijblijvende dagprijzen, zoals deze gelden op de datum van levering exclusief BTW en 'af ons magazijn', tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij deel- of naleveringen gelden de dagprijzen van het moment waarop de deel- of naleveringen plaatsvinden.
1.2 In onze prijzen zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties. Door ons gemaakte evidente rekenfouten kunnen worden hersteld.
1.3 Wij hebben het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en aanpassingen en prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

2 Levering en risico
2.1 Levering vindt plaats 'af ons magazijn' door overhandiging der zaken aan de opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd naar de plaats van bestemming en overhandiging der zaken. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is. (minimale ruimte voor vrachtwagen met semi-dieplader)
2.2 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de zaken voor risico van de opdrachtgever.
De keuze van het transportmiddel staat ons vrij.
2.3 De levertijd bedraagt de bij het aangaan der overeenkomst tussen partijen overeengekomen periode. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij benadering.
2.4 Indien de zaken wegens overmacht aan onze zijde niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zullen wij die zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan.
2.5 Indien de opdrachtgever in geval van levering 'af ons magazijn' de zaken op het afgesproken tijdstip niet afhaalt, dan zullen wij die zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan.

3 Aantallen en reclame
3.1 Alle zendingen worden door ons zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen. De opdrachtgever dient deze aantalen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan ons te melden. Indien de opdrachtgever bij ontvangst van de zaken niet direct verschillen aan ons meldt, worden de aantallen vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen.
3.2 Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde zaken dienen binnen 7 dagen na levering der zaken schriftelijk bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op ons verliest.
3.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd vanwege reclames ontbinding van de overeenkomst te vorderen of de betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten.

4 Retourzending
4.1 Geleverde zaken mogen door de opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na onze schriftelijke akkoordverklaring.
4.2 Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5 Betaling en kredietbeperking
5.1 Alle betalingen die aan ons dienen te worden gedaan, moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welker hoofde dan ook kosteloos op ons kantoor of door bijschrijving op onze bank- en/of girorekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien onze facturen een kredietbeperkingstoeslag (een vastgesteld percentage van het factuurbedrag) in het eindfactuurbedrag vermelden, kan bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum de kredietbeperkingstoeslag op het eindfactuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij een betaling na 14 dagen is de opdrachtgever de kredietsbeperkingstoeslag verschuldigd.
5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.
5.4 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij naast de kredietbeperkingstoeslag van artikel 5.2 gehouden aan ons een rentevergoeding van 1,25% per maand - een gedeelte van de maand als een maand gerekend - over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat wij nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeven te maken. Daarboven is de opdrachtgever gehouden verliezen, die wij lijden ten gevolge van de daling van de koers van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de Euro volledig aan ons te vergoeden na het verstrijken van de termijn genoemd in 5.1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen hij aan ons verschuldigd is.
5.5 Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen zijn gedwongen, is de opdrachtgever - onverminderd het gestelde in 5.2, 5.4 en 5.6 - gehouden de door ons te maken interne kosten te vergoeden. Wij worden geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichting jegens ons in gebreke is. Onze interne kosten worden gesteld op 5% van het factuurbedrag, daarbij het krachtens 5.2 en 5.4 verschuldigd geworden bedrag niet meegerekend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.
5.6 Indien wij een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moeten geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van de opdrachtnemer. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen, behoudens het recht van de opdrachtgever om de bindend vastgestelde declaraties aan te tasten wegens strijd met de goede trouw.
5.7 Wij zijn gerechtigd alle verbintenissen, welke wij uit welke hoofde ook, jegens opdrachtgever op ons hebben genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens ons niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de verplichting voldoende samenhang bestaat. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, zijn wij gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding jegens ons heeft, doch onverminderd het recht volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen voor iedere ontbonden overeenkomst.
5.8 Het bepaalde in 5.7 geldt eveneens ingeval de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, ingeval van liquidatie of overname door een derde van de onderneming van de opdrachtgever en in geval van beslaglegging op één of meer zaken der opdrachtgever, met dien verstande dat alsdan de termijn vermeld in 5.7 niet van toepassing is.

6 Garantie
6.1 Met inachtneming van het hieronder bepaalde sub artikel VIII (aansprakelijkheidsbeperking) garanderen wij de opdrachtgever de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door ons geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van onze toeleverancier en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
6.2 Wij verplichten ons om geleverde ondeugdelijke c.q. onjuiste zaken voor zover vallend onder de garantieverplichting van artikel IV.6.1 op onze kosten te herstellen c.q. te vervangen. Deze vervangingsverplichting heeft uitsluitend betrekking op de zaken zelf. De overige kosten tot vervanging zijn - met uitzondering van de transportkosten binnen Nederland - voor rekening van de opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid c.q. onjuistheid.
6.3 Wij zenden slechts creditnota's aan de opdrachtgever nadat wij met de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst hebben gesloten.
6.4 Bij kwantiteitsverschillen zijn wij slechts gehouden de ontbrekende zaken alsnog te leveren.
6.5 Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van door ons geleverde zaken is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder onze toestemming de zaken en/of onderdelen daarvan te repareren en/of deze zaken te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder onze toestemming toch wordt gerepareerd, aangevuld of vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan zijn wij ontslagen van al onze verplichtingen jegens de opdrachtgever.

7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door ons geleverde zaken blijven onze eigendom tot aan de voldoening door de opdrachtgever van al hetgeen hij aan ons is verschuldigd ter zake van de tegenprestatie of de te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst of uit een soortgelijke overeenkomst, vermeerderd met rente en alle inningskosten. Indien en voor zover de door ons geleverde zaken bestanddeel worden van een andere onroerende zaak die niet als hoofdzaak is aan te merken verkrijgen wij tezamen met de eigenaars van de andere zaak de mede-eigendom van de nieuwe zaak tot aan voldoening zoals vermeld in de eerste volzin. Een en ander met inachtneming van de artikelen 14,15 en 16 van boek 6 Burgelijk Wetboek. Zolang de eigendom der zaken niet (volledig) op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien op de zaken beslag wordt gelegd door schuldeisers van de opdrachtgever, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat wij gerechtigd zijn deswege ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever is gehouden ons onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op zijn zaken gelegd wordt. Deze kennisgeving dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
7.2 De opdrachtgever is gehouden de aan ons in (mede)eigendom toebehorende zaken te onderhouden als een goed huisvader. Hij is verplicht de zaken voor de in rekening gebrachte factuurwaarde tegen alle schuld en risico te verzekeren. Indien de zaken ten gevolge van een schade en risico verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan ons worden betaald. De opdrachtgever is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede ons de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Wij zijn gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan ons in eigendom toebehorende zaken aan ons voldaan moeten worden.

8 Derdenbeding
8.1 Huurder verklaart ermee bekend te zjjn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
8.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichting van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddelijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden te kantore van de derde of op een door die derde aangewezen loatie.
8.3Indien de situatie van sub 8.1 ziech voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
8.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgelijk Wetboek geheel uit.
8.5 Het hiervoor in lid 8.1 t/m 8.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

V Verhuur

1 Huurprijzen en huurperiode.
1.1 De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusief BTW en 'af ons magazijn van verzending', tenzij anders overeengekomen.
1.2 Ter zake van de samenstelling van de huurprijzen, rekenfouten en het wijzigen van bestanddelen van huurprijzen is het bepaalde in artikel IV.1, sub 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
1.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken in ons magazijn volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum c.q. de beëindigingsdatum als bedoeld in 1.6 c.q. de datum waarop de zaken bij ons terugbezorgd c.q. de door ons zijn terruggehaald. Opdrachtgever verwittigt ons tenminste 24 uur tevoren respectievelijk 3 dagen tevoren van de datum waarop opdrachtgever de zaken bij ons zal terugbezorgen respectievelijk door ons kunnen worden terruggehaald.
1.4 De zaken worden verhuurd voor periodes van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar.
1.5 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
1.6 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huur overeenkomst beëindigen, met inachtneming van het hiervoor sub 1.4 en 1.5 vermelde.
1.7 Wij behouden na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door schade aan de zaken, vermissing van de zaken of doordat opdrachtgever de zaken niet tijdig bij ons terugbezorgd worden veroorzaakt.

2. Aflevering en risico
2.1 Ter zake van de aflevering, het risico, het transport en de levertijd is het bepaalde in artikel IV.2 van overeenkomstige toepassing.

3. Aantallen en reclames
3.1 Ter zake van de aantallen der zaken, afwijking in aantallen en kwaliteit en reclames is het bepaalde in artikel IV.3 van overeenkomstige toepassing.

4 Retourzendingen
4.1 Ter zake van retourzendingen is het bepaalde in artikel IV.4 van overeenkomstige toepassing.

5 Gehuurde zaken
5.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de zaken in ons magazijn.
5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de zaken onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder onze toestemming de zaken van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen en/of veranderingen aan de zaken aan te brengen.
5.3 De opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. Hij is verplicht de zaken tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal. De opdrachtgever is verplicht ons van de omstandigheden als in de vorige zin genoemd direct in kennis te stellen.
5.4 De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de zaken ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
5.5 Nadat wij het gehuurde hebben terugontvangen, houden wij het recht om binnen een redelijke termijn bij de opdrachtgever te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terugontvangen is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade dient tengevolge door ons geleden.
5.6 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever verplicht de zaken overeenkomstig de door ons aan de opdrachtgever meegedeelde en/of overhandigde bedieningsvoorschriften te behandelen en alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit het niet door opdrachtgever in acht nemen van deze voorschriften.
5.7 Indien verhuur van zaken is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage c.q. de demontage van de zaken wordt vertraagd door overmacht aan onze zijde zal zulks geen verandering ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van de huur.
5.8 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het einde van de huurtermijn door ons zal worden afgehaald, zal de opdrachtgever het materiaal na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door ons in rekening worden gebracht.
5.9 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het einde van de huurtermijn door opdrachtgever bij ons wordt terugbezorgd, zal alle schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, welke wij lijden vanwege niet-tijdige terugbezorging door opdrachtgever voor rekening van opdrachtgever komen.
5.10 Opdrachtgever is verplicht ons direct te verwittigen ingeval opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, ingeval van liquidatie of overname door een derde van de onderneming van de opdrachtgever en in geval van beslaglegging op één of meer zaken der opdrachtgever.

6 Betaling
6.1 Facturering van de huurprijs aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel IV.5 van overeenkomstige toepassing. Het is de opdrachtgever niet toegestaan jegens ons het recht van retentie in te roepen.

7 Garantie
7.1 Ten aanzien van de garantie van ons ten opzichte van de opdrachtgever is het bepaalde in artikel IV.6 van overeenkomstige toepassing.

8 Vermenging natrekking en zaaksvorming verboden
8.1 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat gedurende de huur de zaken niet worden vermengd met soortgelijke zaken van derden, dan wel opgaan als bestanddeel in andere zaken van derden.
8.2 Mocht vermenging, natrekking of zaaksvorming, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel toch optreden, dan is opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan ons te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op de waarde van de zaken. Één en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

9 Reclamemateriaal
9.1.1 Wij zijn gerechtigd aan het gehuurde reclameborden te bevestigen.

10 Recht van toegang
10.1 Opdrachtgever is verplicht ons te alle tijden toegang tot gehuurde toegang te verschaffen.

11 Verzekering verhuur machines en ingehuurde machines
11.1 Gedurende de periode dat de machines die in eigendom van Pol Hoogwerkers B.V. zijn, zich in handen van de huurder bevinden, is de huurder verplicht ten behoeve van de machines een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde van de machine en casco uitgebreid, met Pol Hoogwerkers B.V. als medeverzekerde.
11.2 Al onze verhuur machines (hoogwerkers, verreikers, vorkheftrucks en mini-hijskranen) zijn voorzien van de verplichte WAM-verzekering.
Het is mogelijk via ons een cascoverzekering af te sluiten voor onze machines, deze verzekering kent een uitgebreide cascodekking, schade door grove schuld en/of opzet is echter uitgesloten..
Indien men via ons een cascoverzekering wenst af te sluiten, dient dit expliciet door huurder vermeld te worden bij het huren van de machine, wordt dit niet vermeld dan gaan wij er van uit dat de huurder zelf voor een cascoverzekering heeft zorggedragen en zal alle schade die tijdens de huurperiode is toegebracht aan het gehuurde materiaal worden verhaald op de huurder. De bij ons afgesloten cascoverzekering dekt de schade met aftrek van het eigen risico. De premie van deze cascoverzekering bedraagt 8% van de bruto huursom zoals vermeld in onze brochure(s)-website en wordt tegelijk met de facturatie van het huurtermijn in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het eigen risico bedraagt € 1800,00 per object en per gebeurtenis, bij schade aan derden, andere goederen en aan het verzekerde materiaal. Bij brand, diefstal of vandalisme gelden afwijkende voorwaarden deze zijn opvraagbaar bij onze verzekeringsmaatschappij. Huurder dient elke schade binnen 8 uur telefonisch en schriftelijk aan ons te melden. Ingeval van brand, diefstal of vandalisme dient de huurder aangifte te doen bij de politie, wij dienen een kopie van deze aangifte te ontvangen.
11.3 Op al onze transacties voor verhuur van machines van Pol Hoogwerkers B.V. zijn de verzekeringsvoorwaarden van Nationale Nederlanden van toepassing zoals vermeld in polisnummer 166-26265504.
11.4 Door ons ingehuurd materiaal bij collega verhuurbedrijven is standaard meeverzekerd op de verzekeringspolis van het desbetreffende verhuurbedrijf op basis van een WA/Volledige Casco dekking. Voor deelname aan deze verzekering worden geen kosten aan Pol Hoogwerkers B.V. in rekening gebracht. Indien het collega verhuurbedrijf niet wenst dat Pol Hoogwerkers B.V. aanspraak maakt op uw verzekering of u heeft geen verzekering afgesloten voor het door ons ingehuurde materiaal dan dient u dit binnen één uur na ontvangst van onze inhuurbevestiging aan ons per mail en telefoon te melden.  

VI Montage en demontage

1 Aanneemsom en tarieven
1.1 Voor de door ons te verrichten montagewerkzaamheden kan met de opdrachtgever een vaste aanneemsom worden overeengekomen, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.
1.2 De overeenkomst tot het verrichten van montagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. Wij zijn gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van opdrachtgever.
1.3 Wij hebben het recht om indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd, de hieruit voortvloeiende meerdere kosten verhoogd met een redelijke winstmarge bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
1.4 Het in artikel IV.1.2 en 1.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

2 Onze verplichtingen
2.1 Wij zijn gehouden bij montage c.q. demontage alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
2.2 Wij verrichten de overeengekomen montage c.q. demontage volgens eisen van goed vakmanschap.
2.3 Wij nemen bij montage c.q. demontage in acht de door de opdrachtgever aan ons verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de in te acht nemen overheidsvoorschriften.
2.4 Wij zullen de montage zodanig uitvoeren dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor hetgeen dat bij het aanvaarden van de opdracht is overeengekomen c.q. is medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.

3 Verplichtingen opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:
a dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de materialen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
b dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de te verrichten montagewerkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;
c dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet behoren tot, de opdracht op juiste wijze en tijdig zijn verricht;
d dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de montage c.q. demontage in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan wij niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;
e dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door de opdrachtnemer op te richten constructie te dragen.
f dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor onze transportmiddelen;
g dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten montage c.q. demontage vereiste vergunningen;
h dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
i dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;
j dat de montage c.q demontage zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;
k dat de aangevoerde doch niet gemonteerde zaken, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor ons toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze zaken en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor deze zaken zelve;
l dat er kosteloos passende voorzieningen voor ons personeel ter plaatse aanwezig zijn en dat de door ons gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;
m dat de eventueel verschuldigde rechten -waaronder precario- tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting is aangebracht.
3.2 Indien opdrachgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat wij gerechtigd zijn deswege ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Alle schade die hieruit voortvloeid komt geheel voor rekening van opdrachtgever.

4 Oplevering en risico
4.1 Vanaf het moment waarop wij de materialen geheel of gedeeltelijk op de bouwplaats of op de plaats van levering hebben aangevoerd, dan wel het moment waarop de materialen uit ons magazijn worden afgevoerd, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, verduistering c.q. vermissing en beschadeging daarvan.
4.2 Indien de opdrachtgever bij de de oplevering van het door ons geleverde c.q. gemonteerde materiaal geen bemerkingen maakt, wordt de opdrachtgever geacht het materiaal en de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.
4.3 Vanaf de oplevering van het door ons gemonteerde materiaal is dit geheel voor risico van de opdrachtgever. Wij dragen behoudens door de opdrachtgever aangetoonde onzichtbare gebreken, met inachtneming van het sub VIII (aansprakelijkheidsbeperking) bepaalde geen enkele verantwoordelijkheid. De opdrachtgever is verplicht onverwijld eventuele gebreken aan ons te melden. Één en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij ons legt.
4.4 De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor vermissing van zaken en gereedschappen, ons toebehorende en bij de montage aangewend, tenzij ons hiervoor grove schuld of opzet treft. Voor het overige is het bepaalde in artikel IV.6 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4.5 Wij aanvaarden bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige zaken, alsmede voor andere schade, die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van onszelf, onze ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege ons te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is. Één en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij ons legt.
4.6 In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als -alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlenging voor rekening van de opdrachtgever onverminderd het bepaalde in artikel VIII (aansprakelijkheidsbeperking).
4.7 Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan het gemonteerde materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met ons zijn bestemd.
4.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder onze goedkeuring wijzigingen in de geleverde materiaal of de uitgevoerde constructie aan te brengen.

5 Betaling
5.1 Facturering van de ingevolge artikel VI.1.1 door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen geschiedt bij de aanvang van de montage, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel IV.5 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

VII Technische service, adviezen en ontwerpen

1. Indien wij opdrachtgever technische service verlenen, zoals het uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen, montageberekeningen, en uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, zijn wij gerechtigd hiervoor apart kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden ons, onze vertegenwoordiger of assuradeuren in staat te stellen onze zaken, die zich bevinden onder de opdrachtgever, te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. Wij zullen bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.
3. Alle door ons in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen blijven onze eigendom. Tevens behouden wij de auteursrechten daarop.
4. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door ons gebezigde, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.
5. De door ons aan opdrachtgever verleende technische service, verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd.

VIII Aansprakelijkheidsbeperking

1. Wij zijn tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit de artikelen IV.6, V.7, VI.2 en VII.5 voortvloeit. Met name zijn wij niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door de ondeugdelijkheid van door ons geleverde zaken, verrichte montagewerkzaamheden, vervaardigde modellen en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, in wiens dienst deze ook staan. Persoon en/of letselschade bestuurder of inzittende is niet meeverzekerd, wij kunnen hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld, de huurder dient hiervoor zelf een passende verzekering voor af te sluiten. Ook zijn wij niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door ons gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Één en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij ons legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van voornoemde vorderingen van derden.
2. Indien wij bij de uitvoering van een overeenkomst aan zaken van de opdrachtgever schade veroorzaken, welke schade noodzakelijkerwijze uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en mitsdien onvermijdelijk is, dan zijn wij voor die schade niet aansprakelijk.
3. Ook indien de overeenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel VIII betreffende de aansprakelijkheidsbeperking en de vrijwaring onverminderd van toepassing

IX Overmacht

1. In geval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van ons geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet c.q. niet-tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van ons personeel, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw, en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

X Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkom¬sten met de opdrachtgever en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

XI Bevoegde rechter

Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Assen, tenzij wij er de voorkeur aan geven de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te kiezen.

XII Bewijs

1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit de overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, onze administratieve gegevens beslissend.
2. Indien de opdrachtgever zich beroept op de garantie verplichting ex IV.6, V.7, VI.2 en VII.5 rust op de opdrachtgever de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid c.q. ondeugdelijkheid van zaken, of dat ons personeel het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

XIII Inwerktreding

Deze AV worden van kracht met ingang van 01-01-2018.
VERHUUR

Onze verhuurvloot bestaat uit een jong en modern machinepark, welke voldoet aan de laatst gestelde machinerichtlijnen en eisen.
Na iedere huurperiode en bij langere huurperiodes tussentijds, worden onze machines nagekeken en afgetest zodat u gewaarborgd bent van een deugdelijke machine.
Uiteraard worden alle machines en installaties jaarlijks (verplicht) gekeurd door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Het verhuurprogramma bestaat o.a. uit:
 • Schaarhoogwerkers
 • Telescoophoogwerkers
 • Knik / telescoophoogwerkers
 • Aanhangerhoogwerkers
 • Spinhoogwerkers
 • Mini rups hijskranen
 • Auto hoogwerkers
 • Verreikers
 • Vorkheftrucks
 • Glasliften
 • Aluminium rolsteigers
 • Ladders en trappen

Projectmatig en lange termijnhuur op aanvraag.

Download hier onze privacyverklaring

VERKOOP

Wij zijn uw totaal leverancier voor al uw klimmaterialen, Pol Hoogwerkers is dealer van Dirks Klimmaterialen en Custers Aluminium Steigersystemen. Deze top producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en hebben zich al jaren bewezen in de glazenwassers-, bouw- en industriebranche door hun eenvoud en gebruikers gemak.

Gebruikte Genie Hoogwerker Center
Pol Hoogwerkers is de specialist voor het verkopen van gebruikte Genie hoogwerkers van Nederland. Genie Industries heeft een breed leveringsgamma van schaar-, telescoop-, knik/telescoop- en aanhangerhoogwerkers.
Wij hebben altijd diverse gebruikte Genie's op voorraad staan. Alle machines worden geleverd met de bijbehorende documenten en keuringen.

Im- en export
Naast Genie im- en exporteren wij wereldwijd de meest bekende hoogwerker en heftruck merken zoals: Niftylift, Haulotte, JLG, Nissan en Hyster. Bekijk het actuele aanbod op deze website.

Opleiding

Het bedrijfsleven stelt steeds hogere eisen aan de veiligheid. Doel van onze opleidingen is dan ook de cursist inzicht te verschaffen in de veiligheidsrisico’s die het werken met machines met zich meebrengt. Nadruk ligt op het veilig werken in de eigen werkomgeving.

Wij geven de trainingen in ons eigen opleidingscentrum in Hoogeveen of Alkmaar, ook bestaat er de mogelijkheid de trainingen te geven op uw eigen locatie, dit is op aanvraag. 

Ons trainingsaanbod bestaat o.a. uit:
 • Bedieningsman hoogwerker
 • Heftruck/reachtruckchauffeur
 • Verreikerchauffeur
 • Toegepast veilig hijsen
 • Laadschopbestuurder
 • Veilig werken aan de weg
 • Werken op hoogte
 • Werken met rolsteigers

Onze opleidingen komen in aanmerking voor diverse subsidie mogelijkheden, laat u nader informeren over de mogelijkheden.


Contact

Vestigings/postadres Hoogeveen:
Buitenvaart 1202 
7905 SG Hoogeveen

Vestigingsadres Alkmaar:
Kamerlingh Onnesstraat 10
1821 BP Alkmaar


Tel.: +31 (0)85 - 27 33 550
E-mail: info@pol-hoogwerkers.nl
Pol Hoogwerkers © . Privacy | Sitemap | Colofon | VerhuurGeregeld